هزینه های دارو و بستری فرهاد

هزینه های دارو و بستری فرهاد

100%

56,000,000تومان از 56,000,000


16,660,000

درگاه سایت

+

39,340,000

واریز به حساب

فرهاد پسر ۱۲ ساله ای که پیوند مغزاستخوان شده بود و به دلیل کرونا چندین ماه بستری بود به تازگی از کما به هوش آمده است و روند درمانی مناسبی را طی می کند ولی برای فرایند تسویه حساب بیمارستان با مشکل مالی مواجه است.


ایجاد شده در 1398/12/27

136 حمایت

1399/05/31


? فرهاد پسر ۱۲ ساله ای که پیوند مغزاستخوان شده بود و به دلیل کرونا چندین ماه بستری بود به تازگی از کما  به هوش آمده است و روند درمانی مناسبی را طی می کند  ولی برای فرایند تسویه حساب بیمارستان با مشکل مالی مواجه است.

? پدر فرهاد نیز به دلیل اینکه مادر خانواده دچار بیماری کرونا شدند، به تنهایی فعالیت های مربوط به بیمارستان فرهاد را انجام می دهد  و همین علت باعث شده شغل خود را که دستفروشی است برای مدتی رها کرده است و از این رو از لحاظ مالی در مضیقه اند.

? مرتبه پیش هم از جانب شما خیرین محترم مبلغ ۱۶ میلیون تومان جمع گردید.


? هزینه دارو و بستری فرهاد بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.


⚜️ جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع) ⚜️

? #نیاز_به_همیاری 

? #لطفا_انتشار_دهید

Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -