تهیه لوازم اسکان

تهیه لوازم اسکان

2%

1,323,000تومان از 50,000,000

ایجاد اسکان موقت برای آسیب دیدگان از سیل


ایجاد شده در 1398/11/09

15 حمایت

1 سال دیگر


Powered by Froala Editor

حامیان

سیما ماجدی

Mohammad Izadi

فهیمه علیمحمدی

منا مسعود

نسیم شهسواری

نرگس خاتون عسکری زاده

آزاده سعیدی