تهیه لوازم اسکان

تهیه لوازم اسکان

7,880,000تومان تامین شده

ایجاد اسکان موقت برای آسیب دیدگان از سیل


ایجاد شده در 1398/11/09

76 حمایت

1400/11/30


Powered by Froala Editor

حامیان

نسیم شهسواری

رزینا کوشا

حمزه علیرضایی

سارا رضوان خواه

علی نوریان

آیسان زرفام

امین وزوایی

هدیه نوریان

زهرا ملک محمدی

سیما ماجدی

Mohammad Izadi

فهیمه علیمحمدی

منا مسعود

نسیم شهسواری

نرگس خاتون عسکری زاده

آزاده سعیدی