طرح از مهر بگو سال ۱۳۹۹

طرح از مهر بگو سال ۱۳۹۹

56,390,000تومان تامین شده

«از مهر بگو» طرحی برای تامین و تهیه‌ی نیازهای یک سال تحصیلی کودکان کم‌برخوردار مناطق مختلف کشور


ایجاد شده در 1399/06/13

162 حمایت

1400/01/31


جمعیت امام علی هم‌چون سال‌های گذشته، امسال نیز قصد دارد مایحتاج یک سال تحصیلی کودکان نیازمند را تامین نماید.

مشاهده گزارش‌ فعالیت‌های طرح از مهر بگو در سال ۱۳۹۸

مشاهده گزارش فعالیت‌های طرح از مهر بگو در سال 1399

Powered by Froala Editor

حامیان

ایرج شهبازی

شادروان دکتر سید محمدرضا منتظری

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -